Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende definities gebruikt. Gebruiker is het bedrijf Living Design die deze algemene voorwaarden gebruikt. De opdrachtgever is de wederpartij van de gebruiker. Overeenkomst is de overeenkomst tot dienstverlening.

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever waarop de gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de gebruiker, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door de gebruiker.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij anders is aangegeven. Gebruiker is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 21 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Reiskosten worden apart in rekening gebracht.
 4. Mondeling gemaakte afspraken en bedingen binden de gebruiker pas nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd
 1. De gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de gebruiker zijn verstrekt, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging vloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die de gebruiker tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
 5. De uitwerking van het advies of de afgesproken diensten zijn afhankelijk van veel factoren buiten de invloed van de gebruiker. De Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuze en toepassing van het door de gebruiker gegeven advies.
 6. De afspraak met de gebruiker kan door de Opdrachtgever tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Indien de afspraak binnen 24 uur voor aanvang van het advies door de Opdrachtgever wordt geannuleerd of de Opdrachtgever niet aanwezig is op de afspraak, zal de gebruiker € 100,- in rekening brengen
 7. De Opdrachtgever zorgt ervoor, dat alle gegevens waarvan de gebruiker aangeeft, dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan de gebruiker worden verstrekt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 1. Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 2. Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de gebruiker de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. De gebruiker zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 4. Door de Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de gebruiker ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon gegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Indien de Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan de gebruiker alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien de gebruiker zulks wenst de voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door de gebruiker in haar calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten en schaden.
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende definities gebruikt. Gebruiker is het bedrijf Living Design die deze algemene voorwaarden gebruikt. De opdrachtgever is de wederpartij van de gebruiker. Overeenkomst is de overeenkomst tot dienstverlening.

 1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een honorarium overeenkomen. Het honorarium is inclusief BTW.
 2. Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de gebruiker geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Noodzakelijke reiskosten worden naast het honorarium afzonderlijk in rekening gebracht.
 4. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Tenzij de opdrachtgever de overeenkomst wilt aanpassen.
 1. Nadat de overeenkomst is getekend door de gebruiker en de opdrachtgever, wordt er geacht een aanbetaling van 25% betaald te worden. Dit kan betaald worden op het rekeningnummer van de gebruiker binnen 14 dagen. Het restante bedrag zal overgemaakt worden binnen 14 dagen na afronden van het project. Of in deelbetalingen al dit vermeld staat op de offerte. Voor alle betalingen zal er een factuur worden gestuurd.
 2. Is de Opdrachtgever in verzuim dan is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Bij het in gebreke blijven zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijk) incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief opgesteld door de Orde van advocaten. Wanneer de gebruiker evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vorderingen hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van de gebruiker en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens de gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. De eigendom der goederen en rechten blijft aan de gebruiker en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de Opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoeding ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.
 6. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.
 7. Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden of bepaalde gedragingen of handelingen aan de zijde van de Opdrachtgever waardoor van de gebruiker redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft de gebruiker het recht deze opdracht neer te leggen. In dit geval heeft zij recht op het honorarium voor tot op dat moment verrichtte arbeid en op vergoeding van tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten ter beschikking te stellen.
 1. De gebruiker zal niet aansprakelijk zijn voor de schade die door derden wordt aangebracht.
 2. Bij aanschaf bij derden heeft de opdrachtgever zelf een losse overeenkomst tussen derden en de opdrachtgever. Waar de gebruiker niet tussen zal gaan staan.
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop de gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien de gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 1. De rechter bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 1. Op elke overeenkomst tussen de gebruiker en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing
 1. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de gebruiker.
 2. De voorwaarden worden eenmalig verstrekt aan de opdrachtgever bij de eerste offerte. Daarna is deze te allen tijde op de vragen bij de gebruiker.

Gratis afspraak of offerte aanvragen

Dit formulier vraagt u om uw contactgegevens zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.